Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre www.kelme.sk

1.     Obchodné údaje prevádzkovateľa internetovej stránky-predávajúci

Názov spoločnosti: ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:   Pri celulózke 1584/42, 010 01 Žilina
IČO: 46995412, DIČ: 2023681000, nie sme platcami DPH.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 58273/L

Zodpovedná osoba: Bc. Michal Turanec

Telefonický kontakt: 0911-385 181

 

  1. Registrácia kupujúceho/ Spracovanie osobných údajov
    2.1  Registráciou, alebo odoslaním objednávky na internetovej stránke www.kelme.sk dáva kupujúci súhlas s použitím osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, spoločnosti ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. Údaje sú používané predovšetkým pri evidovaní objednávky, fakturácii a komunikácii medzi zmluvnými stranami. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú ani inak zneužité.

Výnimku tvoria:

- dodania tovaru kupujúcemu, kedy sú údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru (meno a adresa, e-mail, telefón, dobierková suma) poskytnuté dopravcovi - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica a Slovak parcel service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka při Dunaji

- kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetovej stránky www.kelme.sk. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Služba zasielania noviniek e-mailom môže byť zrušená kedykoľvek na e-mailovej adrese kelme@kelme.sk.

2.2  Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2.3  Zhromažďované informácie pre potreby spoločnosti ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. sú nasledovné: meno a priezvisko, e-mailová adresa, obchodné informácie firmy, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, číslo účtu a názov banky. Uchovávané osobné údaje budú skartované zrušením účtu, alebo zánikom spoločnosti ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o.

2.4  Všetky informácie sú uložené na zabezpečených serveroch zmluvného partnera predávajúceho. Softvér na strane predávajúce pracuje v štandardne zabezpečenom režime.

2.5  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.kelme.sk nenesie zodpovednosť za prípadné prelomenie zabezpečenia portálu hackerskými skupinami či jednotlivcami, ktorí tak učinili nelegálnou cestou a proti zmyslu týchto obchodných podmienok.

2.6  Kupujúci je povinný zabezpečiť svoje osobné prihlasovacie údaje pred zneužitím. Všetky prípadné škody spojené so zneužitím prihlasovacích údajov užívateľského účtu ostávajú na strane kupujúceho. V prípade zneužitia účtu musí kupujúci bezodkladne informovať predávajúceho.

2.7  Účet na internetovej stránke www.kelme.sk môže byť predávajúcim zrušený z dôvodov porušenia obchodných podmienok, nevhodného či vulgárneho správania, narúšania obchodnej súťaže, neodôvodneného nadmerného alebo zbytočného zaťažovania predávajúceho. Zo strany kupujúceho môže byť účet zrušený kedykoľvek, a to písomnou žiadosťou zaslanou na e-mail kelme@kelme.sk

2.8 Kompletné znenie podmienok ochrany osobných údajov nájdete na podstránke Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

3.     Objednávka a kúpna zmluva

 3.1  Objednávka tovaru je jednostranným právnym úkonom, ktorým kupujúci vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. na internetovej stránke www.kelme.sk za cenu uvedenú v objednávke, v presne určenom množstve a na špecifikované miesto dodania. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy.

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na objednávku uskutočnenú prostredníctvom internetovej stránky www.kelme.sk (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3.3  Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom) vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou nie podnikateľ (ďalej len „spotrebiteľ“), záväzne do právneho vzťahu so spoločnosťou ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. na základe zmluvy uzavieranej na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.4  Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom) vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ“), záväzne do právneho vzťahu so spoločnosťou ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. na základe zmluvy uzavieranej v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravujúcich obchodné záväzkové vzťahy.

3.5  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy najmä v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, neboli dodržané minimálne odbery pre objednávku podľa bodu 3.10 týchto obchodných podmienok. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

3.6  Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru je kupujúcemu zaslaná mailová správa so spresnením týchto informácií a zároveň je kupujúci vyzvaný ku zaslaniu potvrdenia alebo zrušenia objednávky. Takto odsúhlasená objednávka sa považuje za záväznú.

3.7  V prípade nezrozumiteľnosti v objednávke budete kontaktovaný mailom alebo telefonicky na spresnenie informácií.

3.8  Pri objednaní potlače bude kupujúci kontaktovaný mailom, prostredníctvom ktorého bude spresnená objednávka potlače (veľkosť, farebnosť, typ potlače, grafické podklady pre logá a pod.). Mailom špecifikovaná a vzájomne odsúhlasená objednávka potlače sa považuje za záväznú.

3.9  Objednanie ochranných sietí prebieha prostredníctvom objednávky zaslanej na mailovú adresu www.kelme.sk Kupujúci zašle špecifikáciu požadovaného tovaru prostredníctvom formulára ,,Žiadosť o cenovú ponuku“ alebo mailom. Predávajúci vypracuje nezáväznú cenovú ponuku a odošle ju kupujúcemu. V prípade akceptovania cenovej ponuky, zašle kupujúci potvrdzujúci mail s uvedením, že súhlasí s cenovou ponukou a zároveň tovar objednáva. V potvrdzujúcom maily uvedie fakturačné údaje, adresu dodania a spôsob platby. Takto zaslaná objednávka sa považuje za záväznú.

3.10   Minimálne množstva pre akceptovanie objednávky predávajúcim sú nasledovné:

-          Športové dresy a šortky, lopty, tašky a vaky – minimálny odber  5 ks z jednej položky

-          Športové oblečenie – minimálny odber 5 ks z jednej položky

-          Ochranné siete – minimálny odber 30 m2

 

4.     Storno objednávky

4.1  Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín od potvrdenia objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno objednávky je možné vykonať zaslaním e-mailu na kelme@kelme.sk

4.2  Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, telefónne číslo, e-mail a číslo objednávky.

 

5.     Dodacie podmienky

5.1  Po prijatí objednávky je kupujúcemu zaslaná mailová správa s predpokladanou dobou dodania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje doručiť tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v mailovej správe. Doba dodania sa pohybuje v rozmedzí 5 až 15 pracovných dní v závislosti od druhu objednaného tovaru.

5.2  O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom.

5.3  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ešte pred prevzatím od zamestnanca dopravnej spoločnosti. Obal zásielky nesmie byť porušený, na zásielke nesmú byť badateľné preliačeniny, rôzne trhliny, poškodené lepiace pásky, zvlhnutá krabica a podobne. Pri akomkoľvek poškodení musí kupujúci spísať reklamačný protokol so zamestnancom dopravnej spoločnosti. Poškodený tovar kupujúci nepreberie a poškodenie tovaru zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

5.4  Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie alebo oneskorenie zásielky zo strany dopravnej spoločnosti.

5.5  Tovar je doručovaný spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. – kuriérom na adresu uvedenú v objednávke a spoplatnená podľa ceny uvedenej v objednávke tovaru.

5.6  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

6.      Platobné podmienky, spôsob úhrady za objednaný tovar

6.2  Platba prevodom - tovar zaplatí kupujúci na základe zálohovej faktúry na účet predávajúceho pred dodaním tovaru.

6.3  Dobierkou – zaplatenie tovaru je pri prevzatí zásielky.

6.4  Pri objednaní športových dresov, športového oblečenia s potlačou a ochranných sietí na mieru – len platba prevodom na základe zálohovej faktúry. Tovar zaplatí kupujúci na účet predávajúceho pred dodaním tovaru

6.5   Ak kupujúci po dohode s predávajúcim uhradí na základe zálohovej faktúry len časť kúpnej ceny - kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu nesplatenú časť kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za objednaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru najneskôr pri prevzatí tovaru a to buď dobierkou alebo platbou prevodom.

 

7.     Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

7.1.   V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

8.     Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
8.1.   Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uverejnený v tomto bode nižšie (kliknite na text formulára pre otvorenie)

kelme_sk_Formular_odstupenie_od_zmluvy

8.2.   Pre dodržanie stanovenej lehoty je rozhodujúce, kedy je predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia o odstúpení od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8.3.   Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

8.4.   Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť kompletný, nepoužívaný, nepoškodený tovar vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie zabalený v nepoškodenom originálnom obale. Ku tovaru musí byť priložený doklad o kúpe a písomné odstúpenie kupujúceho od zmluvy.

8.5.   Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

- na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
- na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

9.     Záruka a reklamácie

9.1.   Reklamáciu tovaru rieši Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

9.2.   Záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3.   Na tovar je poskytovaná záručná doba daná zákonom. Ak nie je uvedené inak, tak 24 mesiacov. Ako záručný list slúži účtovný doklad priložený k zásielke.

9.4.   Reklamačné konanie začína dňom doručenia tovaru predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1. týchto obchodných podmienok prípadne na adresu podľa predchádzajúcej dohody predávajúceho s kupujúcim.

9.5.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, s popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Zásielka musí byť kompletná, a to vrátane príslušenstva, dokumentácie a účtovného dokladu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Kupujúci zodpovedá za dodanie tovaru na reklamáciu predávajúcemu. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare.

9.6.   Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať reklamovaný alebo vrátený tovar, ak nespĺňa všetky náležitosti. Zásielka reklamovaného tovaru zaslaná od kupujúceho na dobierku nebude prevzatá!

9.7.   V prípade neuznanej reklamácie má predávajúci právo vyžadovať úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu spolu s prípadnými manipulačnými poplatkami.

9.8.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie písomnou alebo elektronickou formou - mailom. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  

10.           Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

  

11.           Záverečné ustanovenia

11.1. Obchodné podmienky sú platné od 15.6. 2017 do odvolanie, vrátane aktualizácie k 25. 5. 2018.

11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  

Želáme príjemné nakupovanie a veľa spokojnosti s našimi produktmi.
 

ŠPORT A SIETE Turanec,s.r.o.

www.kelme.sk